Uvjeti poslovanja

I.       OPĆE ODREDBE

1.1.      Internetska stranica www.ealati.hr u vlasništvu je trgovačkog društva Birgon d.o.o., Kovinska 4, 10090 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 56898472976, MBS: 080879771, IBAN: HR9024020061100680785.

1.2.      Nositelj svih prava na Internet stranici www.ealati.hr (dalje: Internet stranica) je trgovačko društvo Birgon d.o.o..

1.3.      Birgon d.o.o. omogućava korištenje usluga i sadržaja Internetske stranice te pruža uslugu internet prodaje roba i usluga putem servisa eALATI na način uređen ovim Uvjetima poslovanja (dalje:Uvjeti).


II.      PRIMJENA UVJETA POSLOVANJA

2.1.      Uvjeti poslovanja primjenjuju se na prava i obveze proizašle korištenjem usluga i sadržaja Internet stranice, te prava i obveze proizašle sklapanjem ugovora o kupoprodaji na daljinu između korisnika i društva Birgon d.o.o., te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora.

2.2.      Korištenjem sadržaja i usluga Internet stranice i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.ealati.hr (dalje: eALATI internet prodaja) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

2.3.      Birgon d.o.o. pridržava pravo izmjene i dopune sadržaja Uvjeta u svakom trenutku i bez prethodne najave, dok za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz navedenih izmjena i dopuna sadržaja Uvjeta Birgon d.o.o. ne odgovara.

Navedene izmjene i dopune stupaju na snagu objavljivanjem na Internet stranici.

2.4.      Korisnici su se dužni prilikom svakog korištenja uslugama i sadržajem Internet stranice, a posebice prije svakog korištenja uslugom internet prodaje robe putem servisa eALATI upoznati se sa sadržajem važećih Uvjeta.

Odgovornost za posljedice postupanja protivno prethodnom stavku ove odredbe snose isključivo korisnici.


III.    POJMOVI

3.1.      Pojedini pojmovi u smislu ovih Uvjeta imaju sljedeće značenje:

 1. Internet stranica označava Internet stranicu www.ealati.hr.
 2. Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice i/ili se koristi uslugom eALATI Internet prodaje (Internet shop). Pojam korisnik uključuje registriranog korisnika i korisnika kupca.
 3. Registrirani korisnik je korisnik koji se registrirao za korištenje usluga eALATI Internet prodaje na Internet stranici.
 4. Korisnik kupac je korisnik koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu društvu Birgon d.o.o., te isplati kupoprodajnu cijenu.
 5. Usluga Internet prodaje (Internet shop) je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju proizvoda dostupnih na Internet stranici.


IV.     UVJETI KORIŠTENJA

4.1.      Pristupanjem i/ili korištenjem sadržaja eALATI Internet prodaje korisnik bez obzira na način korištenja izrijekom pristaje na korištenje sadržaja i usluga eALATI Internet prodaje isključivo na način i u skladu s odredbama Uvjeta, odnosno u skladu s postojećim uputama na Internet stranici, te prihvaća sve rizike koji nastaju takvim korištenjem.

4.2.      Korištenje usluga eALATI Internet prodaje odobrava se isključivo punoljetnim i potpuno poslovno sposobnim osobama.

Korištenje usluga eALATI Internet prodaje nije dozvoljeno djeci (maloljetnicima), stoga su njihovi roditelji i/ili skrbnici dužni voditi računa i nadzirati korištenje usluga od strane djece (maloljetnika), a u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale kao posljedice takvog korištenja, dok je odgovornost društva Birgon d.o.o. za sve nastale posljedice takvog neovlaštenog korištenja u potpunosti isključena.

4.3.      Birgon d.o.o. pridržava pravo izmjene i ukidanja sadržaja Internet stranice u svakom trenutku i bez prethodne najave, dok za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz navedenih promjena Birgon d.o.o. ne odgovara.

Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na Internet stranici.

4.4.      U slučaju postupanja korisnika protivno odredbama Uvjeta Birgon d.o.o. pridržava pravo izmjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluga eALATI Internet prodaje tom korisniku, u svakom trenutku i bez prethodne najave, kao i pravo djelomičnog ili potpunog ograničenja pristupa Internet stranici i uslugama eALATI Internet prodaje u odnosu na tog korisnika.


V.      OGRANIČENJA KORIŠTENJA

5.1.      Korisnik potvrđuje i jamči kako se neće neovlašteno, nedopušteno i protuzakonito koristiti Internet stranicom, sadržajem koji se prikazuje i/ili nalazi na Internet stranici, kao i uslugom eALATI Internet prodaje, te kako će svoje korištenje uskladiti s odredbama Uvjeta i pozitivnopravnim propisima.

5.2.      Korisnik se posebno obvezuje da neće:

–  unositi na Internet stranicu ili distribuirati putem Internet stranice bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnopravnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne i pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost te koji povređuju tuđa prava i interese i slično

–  unositi ili distribuirati putem Internet stranice bilo kakav nelegalan software, uključujući, ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane i slično

–  koristiti Internet stranicu za kršenje prava trećih osoba, uključujući prava intelektualnog vlasništva, autorska prava ili druga prava ili interese trećih osoba

–     mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici

5.3.      Izričito je zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver Internet stranice, osim iznimno ako je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je dano prethodno odobrenje društva Birgon d.o.o..

Iznimno, uz izričito prethodno odobrenje društva Birgon d.o.o. istaknutog na Internet stranici korisnik ima pravo skidati (“download”) određene sadržaje, sve uz obvezu korištenja skinutih sadržaja isključivo za osobnu uporabu i u skladu s odredbama Uvjeta, te poštivajući autorska i vlasnička prava te druga prava trećih osoba.

5.4.      Podaci, uključujući i fotografije stavljene (“upload”) na Internet stranicu postaju isključivo vlasništvo društva Birgon d.o.o..

5.5.      U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja Internet stranicom društvo Birgon d.o.o. pridržava pravo od korisnika potraživati naknadu cjelokupne štete te protiv istog pokrenuti građanske i kaznene sudske postupke, kao i korisniku u cijelosti ili djelomično ograničiti ili uskratiti pružanje usluge eALATI Internet prodaje.


VI.     ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

6.1.      Birgon d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu koja na bilo koji način nastane ili može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s korištenjem ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice i usluga eALATI Internet prodaje, ili je na bilo koji način vezana za korištenje sadržaja Internet stranice i usluga eALATI Internet prodaje.

6.2.      Birgon d.o.o. nema nadzor nad dokumentima, podacima, informacijama i vezama (linkovima) do drugih internet stranica koji su kreirani od strane trećih osoba a sadržani na Internet stranici, te se Birgon d.o.o. u cijelosti odriče svake odgovornosti za točnost, potpunost i dostupnost navedenih sadržaja.

6.3.      Birgon d.o.o. ne odgovora za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti internet stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

6.4.      Birgon d.o.o. ni na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa internet stranicama i usluzi eALATI Internet prodaje.


VII.   SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

7.1.      Birgon d.o.o., putem eALATI Internet prodaje, kao prodavatelj i korisnik kao kupac sklapaju ugovor o kupoprodaji sredstvima daljinske komunikacije (putem tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega, te putem Interneta).

7.2.      Predmet i komercijalna svrha ugovora o kupoprodaji je kupnja odabranog proizvoda putem eALATI Internet prodaje uz plaćanje cijene toga proizvoda (dalje: Ugovor).

7.3.     Ponudu društva Birgon d.o.o. za sklapanje Ugovora predstavljaju ovi Uvjeti i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz podatke o određenom proizvodu, koju ponudu korisnik kao kupac registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen Uvjetima prihvaća, a kojim prihvatom korisnika je sklopljen Ugovor između društva Birgon d.o.o. i korisnika.

7.4.      Ugovor stupa na snagu i obvezuje ugovorne strane od trenutka prihvata ponude društva Birgon d.o.o. od strane korisnika na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe registriranog korisnika
 • odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe putem elektoničke pošte
 • odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe putem telefonske linije

7.5.      U razumnom roku nakon sklapanja Ugovora, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda korisniku će biti dostavljena potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14.), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem o jednostranom raskidu Ugovora.


VIII. REGISTRACIJA I KORISNIČKI RAČUN

8.1.      Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu te je izričito zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama, prenositi korisnički račun na treće osobe, kao i koristiti tuđu registraciju ili korisnički račun.

8.2.      Korištenje korisničkim računom pravnih osoba dozvoljeno je isključivo fizičkoj osobi koja je u postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa naznačena u svojstvu odgovorne osobe.

8.3.      Prilikom registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu adresu elektroničke pošte (e-mail adresa).

8.4.      Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, a  izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

8.5.      Korisnik je obvezan čuvati tajnost podataka o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te u potpunosti odgovara za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom, kao i svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegovog korisničkog računa, sve dok društvo Birgon d.o.o. ne obavijesti o neautoriziranom korištenju ili sumnji o takvom korištenju.

8.6.      Registracijom korisnik potvrđuje:

 • kako je upoznat sa sadržajem važećih Uvjeta koje u cijelosti prihvaća, i to posebno u dijelu koji se odnosi na uvjete prodaje
 • potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka
 • izričitu suglasnost društvu Birgon d.o.o. za obrađivanja danih osobnih podataka, i to za potrebe evidencija društva Birgon d.o.o. te pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o korisnicima u svrhu unapređenja usluga, te obavještavanja korisnika o novim proizvodima i uslugama, kao i suglasnost društvu Birgon d.o.o. za dostavom danih osobnih podataka u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i društva Birgon d.o.o. te sprječavanja eventualnih zlouporaba

8.7.      Korištenjem usluga eALATI Internet prodaje registrirani korisnik potvrđuje potpunost, točnost i istinitost osobnih podataka, te kako je upoznat sa sadržajem važećih Uvjeta koje u cijelosti prihvaća, i to posebno u dijelu koji se odnosi na uvjete prodaje.

8.8.      U slučaju postupanja korisnika protivno odredbama glave VIII. Uvjeta društvo Birgon d.o.o. pridržava pravo ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.


IX.     PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

9.1.      Korisnik ima pravo, ne navodeći razloge, jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana, a koji teče:

 • od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet Ugovora predan u posjed, odnosno u slučaju sklapanja Ugovora o usluzi, od dana sklapanja Ugovora
 • od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda, u slučaju sklapanja Ugovora koji se odnosi na više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o proizvodu koji se dostavlja u više komada ili više pošiljki
 • od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda, u slučaju ako je ugovorena redovita isporuka proizvoda kroz određeni period


X.      NAČIN KORIŠTENJA PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

10.1.    Za ostvarenje prava na jednostrani raskid Ugovora, korisnik mora obavijestiti društvo Birgon d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Birgon d.o.o., Kovinska 4 10090 Zagreb, ili elektroničkom poštom na info@ealati.hr , a u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, ili  se može koristiti i priloženim pisanim obrascem za jednostrani raskid Ugovora.

10.2.    Obrazac za jednostrani raskid Ugovora korisnik može preuzeti ovdje, elektronički ispuniti i poslati elektroničkom poštom na info@ealati.hr, a u kojem će mu slučaju društvo Birgon d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.


XI.     UČINCI JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA

11.1.    Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava u roku od 14 dana od dana kada je društvo Birgon d.o.o. zaprimilo korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena.

11.2.    Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu (uplatom na račun ili kartičnom transakcijom), a u slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. U slučaju  plaćanja pouzećem / gotovinom prilikom preuzimanja, korisniku društvo Birgon d.o.o. vrši povrat sredstava transakcijskom uplatom na račun, prema pismenim putem zaprimljenim podacima o računu u IBAN formi na koji će se izvršiti transakcija.

Povrat novca društvo Birgon d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu proizvod bude vraćen ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je proizvod poslan natrag.

11.3.    Korisnik je dužan proizvod predati ili ga poslati na adresu Birgon d.o.o., Kovinska 4, 10090 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14  dana od dana kada je društvu Birgon d.o.o. uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora, te sve izravne troškove povrata proizvoda korisnik mora snositi sam.

11.4.    Kupac je sukladno članku 84. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana.
Birgon d.o.o. obavještava kupce da će umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o utvrđenom obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda ako postoji potreba za naknadom.

Kupac treba pažljivo pregledati proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost na način da provjeri stanje u kojem je uređaj isporučen, da li su isporučene sve komponente sadržaja pakiranja i eventualna dodatna oprema, da li je sve dobro spojeno kako piše u uputama, aktivirati uređaj na struju ili bateriju, provjeriti ispravnost strujnog kabela, baterije i punjača, bez upotrebe uređaja. Ukoliko kupac namjerava koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, potrebno je da ne koristi ili ne rukuje proizvodom jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda, kao i ulijevanje motornog ulja ili goriva kod motornih uređaja.


XII.   UVJETI I POSTUPAK KUPNJE

12.1.    Korištenjem usluga eALATI Internet prodaje korisnik pristaje na kupnju proizvoda dostupnih na Internet stranici i to odabirom proizvoda temeljem slike i osnovnih obilježja proizvoda.

12.2.    Slike proizvoda na Internet stranici su ilustrativne prirode, te ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda, stoga ne predstavljaju osnovu za reklamaciju proizvoda.

Birgon d.o.o. ne jamči točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na Internet stranici, te zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

12.3.    Osnovna obilježja i opis proizvoda (model, tip, naziv, tehničke karakteristike, svojstva i funkcija proizvoda), podatci o sadržaju pakiranja i načinu uporabe proizvoda, proizvođaču, uvjetima jamstva, cijeni proizvoda, posebnim akcijama i pogodnostima, načinu plaćanja i dostave naznačeni su uz svaki proizvod, a odnose se na ona obilježja i podatke naznačene u trenutku zaključenja narudžbe.

12.4.    Postupak elektronske narudžbe proizvoda dostupnih na Internet stranici započinje klikom na ikonu “Dodaj u košaricu”, a kojim postupkom korisnik odabrani proizvod sprema u košaricu, dok se klikom na ikonu „Završi kupovinu“ postupak narudžbe proizvoda dovršava, a taj trenutak se ujedno i smatra trenutkom narudžbe odabranog proizvoda.

Obavijest o potvrdi elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte korisnika naznačene u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe.

U slučaju ne zaprimanja obavijesti o potvrdi narudžbe unatoč dovršenom postupku narudžbe mole se korisnici kontaktirati društvo Birgon d.o.o. radi provjere zaprimanja narudžbe, kao i ispravnosti unesene adrese elektronske pošte korisnika.

12.5.    Naručeni proizvod smatra se rezerviranim u trenutku zaprimanja obavijesti o potvrdi plaćanja kupoprodajne cijene proizvoda, stoga postoji mogućnost potrošnje zaliha naručenog proizvoda u vremenskom razdoblju od dovršetka narudžbe pa do zaprimanja obavijesti o potvrdi plaćanja, a o čemu će korisnik biti obaviješten.

Birgon d.o.o. će o eventualnoj nemogućnosti isporuke nekih od naručenih proizvoda obavijestiti korisnika elektroničkom poštom, u kom slučaju korisnik pridržava pravo otkazivanja narudžbe nedostupnog proizvoda ili zamjene naručenog proizvoda drugim dostupnim proizvodom.


XIII. CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

13.1.    Cijena proizvoda je izražena u hrvatskim kunama (HRK) i eurima (EUR) uz fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK. Cijena proizvoda je naznačena u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe, uz prikaz cijene troška dostave. U cijenu proizvoda i cijenu troška dostave je uključen i iznos PDV-a.

13.2.    Birgon d.o.o. pridržava pravo promjene cijena proizvoda dostupnih na Internet stranici, sve do trenutka obavijesti korisnika o potvrdi narudžbe, kao i pravo određivanja posebnih oblika prodaje određenih proizvoda kroz određeno vremensko razdoblje, a koji posebni oblici prodaje će se odnositi samo na odgovarajući način označene proizvode (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i slično).

13.3.    Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

 1. a) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom (karticom tekućeg računa svih banaka), online u postupku narudžbe proizvoda, i to:
 • jednokratno jednom od slijedećih kartica: Visa Premium, MasterCard, Diners Club, Visa, Maestro, Discover
 • beskamatnim plaćanjem na rate do 12 rata slijedećim karticama: Visa Premium i Diners Club
 • beskamatnim plaćanjem na rate do 12 rata u minimalnom iznosu narudžbe od 500,00 kn slijedećim karticama Zagrebačke banke: MasterCard standard, MasterCard gold, MasterCard platinum, MasterCard Go! i Visa Avenue Mall
 • beskamatnim plaćanjem na rate do 12 rata slijedećim karticama Privredne banke Zagreb: Visa Inspire, Maestro
 • beskamatnim plaćanjem na rate do 12 rata slijedećim karticama Erste banke: Maestro
 1. b) Plaćanje općom uplatnicom moguće je izvršiti u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte za sve proizvode za koje je zaključena narudžba. Nakon potvrde narudžbe Birgon d.o.o. elektronskom poštom korisniku prosljeđuje podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom, a koje podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu te uplatu izvršiti u roku.
 2. c) Plaćanje internet bankarstvom bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja za sve proizvode za koje je zaključena narudžba. Nakon potvrde narudžbe Birgon d.o.o. elektronskom poštom korisniku prosljeđuje podatke potrebne za izvršenje plaćanja.
 3. d) Plaćanje gotovinom – pouzećem, i to isplatom cjelokupnog iznosa naznačenog u računu (uključujući i trošak dostave) dostavljaču u gotovini prilikom preuzimanja pošiljke.


XIV. DOSTAVA I UVJETI DOSTAVE

14.1.    Dostava proizvoda vrši se putem Overseas Express i In Time dostavnih službi, a moguća je isključivo unutar područja Republike Hrvatske.

14.2.    Trošak dostave na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 5 € za sve narudžbe bez obzira na težinu, volumen ili adresu korisnika, obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda, te je iskazan u košarici uz cijenu proizvoda i na ispostavljenom računu.

14.3.    Rok isporuke proizvoda je prikazan uz osnovne podatke svakog pojedinačnog proizvoda, teče od dana obrade narudžbe. Narudžbe se obrađuju radnim danom u jutarnjim satima.
Iznimka redovnog roka isporuke moguća je za područje hrvatskih otoka i mjesta koje svakodnevna dostava ne pokriva, određenim rasporedom vožnje dostavne službe koji je korisnicima dostupan na Internet stranici u izborniku Dostava i preuzimanje.
O mogućoj promjeni roka isporuke Birgon d.o.o. pravodobno će obavijestiti korisnika putem elektroničke pošte.
Birgon d.o.o. ne odgovara za moguća produljenja roka isporuke uzrokovana nedostupnošću korisnika putem kontakata koje je isti naznačio prilikom registracije ili kreiranja korisničkog računa.

14.4.    Korisniku će naručeni proizvod biti isporučen na adresu dostave, a ukoliko korisnik nije zatečen na adresi dostave dostava će se obaviti drugoj zatečenoj poslovno sposobnoj osobi (punoljetnom članu domaćinstva, osobi ovlaštenoj od strane korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

U slučaju ne preuzimanja i/ili odbijanja preuzimanja naručenog proizvoda od strane korisnika bez valjanog razloga, Birgon d.o.o. pridržava pravo od korisnika zahtijevati naknadu nastalih troškova.


XV.    ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

15.1.    U slučaju materijalnog nedostatka proizvoda na odnose društva Birgon d.o.o. kao prodavatelja i korisnika kao kupca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05., 41/08. i 125/11.) o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.

15.2.    Birgon d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke koje je proizvod imao u trenutku prijelaza rizika na korisnika, odnosno u trenutku predaje proizvoda korisniku, bez obzira je su li društvu Birgon d.o.o. nedostatci bili poznati.

Birgon d.o.o. odgovara i za one materijalne nedostatke proizvoda koji se pojave nakon prijelaza rizika na korisnika ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Birgon d.o.o. ne odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koji su u trenutku sklapanja ugovora korisniku bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

15.3.    Korisnik je dužan obavijestiti Birgon d.o.o. o postojanju vidljivih nedostataka proizvoda u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na korisnika (reklamacija proizvoda).

15.4.    Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te sve ostale prigovore korisnik može izjaviti u pisano elektroničkom poštom ili pismovnom pošiljkom te usmeno telefonom:

 • na brojeve telefona: 01/ 5606 660
 • na e-mail adresu: info@ealati.hr
 • na adresu: Birgon d.o.o., Kovinska 4, 10090 Zagreb

15.5.    Korisniku koji je pravodobno i uredno obavijestio Birgon d.o.o. o nedostatku proizvoda omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa (cijene proizvoda) ili zamjena proizvoda (predaja drugog proizvoda bez nedostatka).

U slučaju opravdane reklamacije proizvoda, odnosno ukoliko se dokaže kako korisnik nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili postojanje bilo kakvog drugog nedostatka proizvoda troškove povrata reklamiranih oštećenih, neispravnih ili pogrešno isporučenih proizvoda, kao i troškove zamjene proizvoda novim proizvodom bez nedostatka snosi društvo Birgon d.o.o..

15.6.    Vraćeni proizvod mora biti u stanju u kojem je korisniku dostavljen, te nekorišten, u nepromijenjenoj količini i originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je proizvod korisniku dostavljen), a korisnik uz vraćeni proizvod mora priložiti i izvornik računa i jamstva (ukoliko postoji).

15.7.    U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili stanja vraćenog proizvoda provest će se vještačenje proizvoda.

U slučaju opravdanosti reklamacije utvrđene vještačenjem korisnik ima pravo na raskida ugovora uz povrat cijene reklamiranog proizvoda ili pravo na zamjenu reklamiranog proizvoda, a sve troškove povrata reklamiranog proizvoda, kao i troškove zamjene reklamiranog proizvoda snosi društvo Birgon d.o.o..

Korisnik gubi prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke u slučaju neopravdanosti reklamacije utvrđene vještačenjem ili ako se utvrdi kako je uzrok nedostatka reklamiranog proizvoda neadekvatno rukovanje ili uporaba proizvoda od strane korisnika.

Neopravdano reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano obrazloženje o razlozima neopravdanosti reklamacije.

15.8.    Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

Ukoliko je prilikom isporuke vidljivo da je vanjska ambalaža pakiranja oštećena u transportu, potrebno je ne preuzeti pošiljku. Za pošiljku je obavezno sa kurirom ispuniti zapisnik o oštećenju, odbiti preuzimanje i uputiti pošiljku u povrat pošiljatelju. Ukoliko kupac ne reklamira oštećenje vanjske ambalaže dostavljaču u trenutku preuzimanja pošiljke, uz ispunjenje zapisnika o oštećenju, smatra se da je preuzeo pošiljku bez oštećenja te naknadne reklamacije neće biti uvažene.

Ukoliko kupac utvrdi oštećenje na proizvodu nakon raspakiravanja pošiljke, potrebno je sačuvati cjelokupnu transportnu ambalažu u stanju u kojem je isporučena i unutar 24h pisanim putem reklamirati stanje isporučene pošiljke na mail info@ealati.hr sa poslanim fotografijama pakiranja, načina pakiranja/ispune sadržaja pošiljke i oštećenja na samom proizvodu, kako bi se mogao pokrenuti reklamacijski postupak prema dostavnoj službi i utvrđivanje nastalih okolnosti oštećenja.

15.9.    U slučaju isporuke proizvoda koji ne odgovara naručenom proizvodu (isporuka nekog drugog proizvoda), a koja je moguća uslijed pogrešaka prilikom pakiranja proizvoda korisnik koji je proizvod uredno i pravodobno reklamirao pridržava prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke.

15.10.  Po zaprimanju reklamacije korisnika zbog neizvršene isporuke naručenog i plaćenog proizvoda u roku za isporuku proizvoda korisnik će u roku od 8 dana od dana zaprimanja reklamacije biti pisano obaviješten o razlozima neisporuke i načinu rješavanja reklamacije.


XVI. JAMSTVO ZA ISPRAVNOST PRODANE STVARI (GARANCIJA)

16.1.    Odgovornost proizvođača te odgovornost društva Birgon d.o.o. kao prodavatelja za ispravnost prodane stvari uređena je odredbama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05., 41/08. i 125/11.) o jamstvu za ispravnost prodane stvari te uvjetima jamstva određenim od strane pojedinog proizvođača.

Jamstvo obvezuje proizvođača i Birgon d.o.o. pod uvjetima pod kojima je dano, a koji uvjeti  jamstva proizvođača su naznačeni uz svaki proizvod i korisniku dostupni na Internet stranici.

Pravila o jamstvu za ispravnost prodane stvari ne isključuju primjenu pravila o odgovornosti za nedostatke stvari.

16.2.    Jamstvo se daje u obliku jamstvenog lista koji sadržava korisnikova prava iz jamstva i pojedinosti potrebne za ostvarivanje tih prava (trajanje i teritorijalno područje važenja jamstva, te ime, odnosno naziv i adresu osobe koja je izdala jamstvo).

Opis proizvoda sadrži podatke o trajanju jamstva i mogućnosti produljenja jamstvenog roka, te podatke o isključenju od jamstva.

Jamstveni rok teče od dana izdavanja računa, odnosno od datuma naznačenog u izvorniku računa.

16.3.    Korisnik ostvaruje prava iz jamstva isključivo uz predočenje računa i jamstvenog lista a koje je dužan čuvati za trajanja jamstvenog roka.

16.4.    U slučaju neispravnosti proizvoda za kojeg je izdan jamstveni list korisnik može tijekom jamstvenog roka zahtijevati popravak proizvoda u razumnom roku ili po proteku tog roka predaju ispravnog proizvoda umjesto popravka stvari.


XVII. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

17.1.    U svrhu pristupanja i/ili korištenja sadržaja Internet stranice Birgon d.o.o. može prikupljati samo one osobne podatke korisnika (ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa) koje mu isti dobrovoljno dostavi, a prikupljene podatke može obrađivati i koristiti samo uz privolu korisnika i u svrhe određene Uvjetima.

17.2.    Smatra se da je korisnik u trenutku pristanka na davanje osobnih podataka pristao i na obradu i korištenje danim podatcima u svrhe predviđene Uvjetima.

Prikupljene podatke Birgon d.o.o. koristit će isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga eALATI Internet prodaje, i to bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Birgon d.o.o. će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja eALATI Internet prodaje od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja, te takve podatke koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Podatci o broju kreditne kartice korisnika se ne pohranjuju, jer Birgon d.o.o. za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, a koja enkripcijom štiti podatke korisnika.

17.3.    Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni, te će u tu svrhu Birgon d.o.o. omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima.

17.4.    Povodom zahtjeva korisnika za uklanjanjem njihovih osobnih podataka Birgon d.o.o. će iste ukloniti, pridržavajući pravo onemogućavanja pristupa i/ili korištenja određenim sadržajima Internet stranice u odnosu na te korisnike.


XVIII. ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

17.5. Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016, diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnje bit će moguće riješiti putem ODR platforme. Platforma za rješavanje sporova dostupna je na internetskoj stranici http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

To znači da ako naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU odnosno sporovi koji se odnose na internetsko naručivanje najprije pokušate riješiti bez uključivanja sudova.

Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove. Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

Uvjeti su objavljeni 1. siječnja 2024. godine na www.ealati.hr

VAŠA KOŠARICA

close